Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VvE Company B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: VvE: Vereniging van Eigenaars in de zin van art. 5:112 BW en wederpartij VvE Company B.V. (hierna: VvE Company). In deze voorwaarden worden met de Verenigingen van Eigenaars in de zin van dat artikel gelijkgeschakeld Coöperatieve Flatverenigingen en verenigingen in de zin van boek 2 van het BW die als doelstelling hebben gemeenschappelijk beheer en/of onderhoud van aan verschillende eigenaars toebehorend onroerend goed. Beheerder: de beroepsmatige ondernemer die diensten op het gebied van (administratief en/of technisch) beheer aanbiedt aan VvE’s en daartoe overeenkomsten aangaat met VvE’s. Tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Bestuurder: de bestuurder in de zin van art. 5:131 BW die door de vergadering van eigenaars is benoemd. Overeenkomst: de overeenkomst tussen VvE Company en een VvE. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van VvE Company.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden waarop VvE Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en alle overeenkomsten met VvE Company, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de VvE wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VvE Company en de VvE zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. Offertes van VvE Company zijn kosteloos en vrijblijvend, tenzij vooraf anders is overeengekomen; zij zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven. VvE Company is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de VvE schriftelijk binnen 90 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 4. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om er op toe te zien dat de vergadering van eigenaars terzake een geldig besluit heeft genomen alvorens de overeenkomst met VvE Company wordt gesloten. 5. Een overeenkomst tussen VvE Company en een VvE komt pas tot stand nadat VvE Company de aan hem verstrekte opdracht schriftelijk heeft geaccepteerd dan wel door beide partijen een overeenkomst is getekend. 6. Aan een getekende overeenkomst wordt gelijkgesteld een offerte met duidelijke voorwaarden en bevoegdheden, alsmede een genotuleerd vergaderbesluit waaruit blijkt dat de vergadering van eigenaars met de offerte instemt.

Artikel 4 Duur en beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen VvE Company en een VvE wordt aangegaan voor mimimaal 1 jaar, opzegging dient te gebeuren uiterlijk drie maanden voor afloop van de overeenkomst. 2. De overeenkomst kan na het in artikel 1 genoemde periode worden ontbonden, rekening houdend met een opzeggingstermijn van minimaal 3 kalendermaanden. Voor beëindiging van de overeenkomst is opzegging door één van de partijen noodzakelijk. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de VvE, heeft VvE Company recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VvE Company zijn toe te rekenen. Voorts is de VvE alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan VvE. . 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VvE Company, zal VvE Company in overleg met de VvE zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de VvE toerekenbaar zijn. 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VvE Company extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de VvE in rekening gebracht.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst; uitvoeringstermijn

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. Offertes van VvE Company zijn kosteloos en vrijblijvend, tenzij vooraf anders is overeengekomen; zij zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven. VvE Company is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de VvE schriftelijk binnen 90 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 4. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om er op toe te zien dat de vergadering van eigenaars terzake een geldig besluit heeft genomen alvorens de overeenkomst met VvE Company wordt gesloten. 5. Een overeenkomst tussen VvE Company en een VvE komt pas tot stand nadat VvE Company de aan hem verstrekte opdracht schriftelijk heeft geaccepteerd dan wel door beide partijen een overeenkomst is getekend. 6. Aan een getekende overeenkomst wordt gelijkgesteld een offerte met duidelijke voorwaarden en bevoegdheden, alsmede een genotuleerd vergaderbesluit waaruit blijkt dat de vergadering van eigenaars met de offerte instemt.

Artikel 6 Privacy en verwerkersovereenkomst

1. VvE Company verwerkt bij de uitvoering van de overeenkomst voor wederpartij persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), waaronder gegevens van eigenaren, gebruikers, bestuursleden, commissieleden en leveranciers van wederpartij. VvE Company is voor wederpartij een (sub)- verwerker in de zin van de Avg.

2. VvE Company verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

3. VvE Company zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.

4. VvE Company heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. VvE Company neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

5. VvE Company verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:

• NAW-gegevens;
• telefoonnummers;
• e-mailadressen;
• IP-adressen;
• en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.

6. VvE Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een op het risico van de verwerking afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van wederpartij, een passend beveiligingsniveau.

7. VvE Company is verplicht periodiek de technische en organisatorische maatregelen te beoordelen, te evalueren en waar nodig te verbeteren. VvE Company kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

8. Wederpartij heeft het recht om een audit bij VvE Company te laten uitvoeren om te controleren of VvE Company haar verplichtingen als verwerker zoals neergelegd in de overeenkomst nakomt. Een audit zal niet vaker dan één maal per jaar worden uitgevoerd, op kosten van wederpartij en dient te worden uitgevoerd door een EDP auditor, die een geheimhoudingsplicht heeft. De EDP auditor zal slechts die gegevens aan wederpartij rapporteren die relevant zijn voor het doel van de audit.

9. VvE Company zal op verzoek in redelijkheid alle informatie ter beschikking stellen en medewerking geven die nodig is zodat wederpartij kan vaststellen of Twinq aan haar verplichtingen als verwerker voldoet. Ook zal Twinq medewerking verlenen aan gegevensbeschermingseffecten beoordelingen, of om wederpartij in staat te stellen rechten van betrokkenen in te vullen, zoals het recht op inzage, verbetering of verwijdering. Deze diensten kunnen tegen het dan geldende uurtarief worden verricht, waarbij vooraf een inschatting van de bijkomende kosten wordt verstrekt.

10. Wederpartij geeft hierbij toestemming aan VvE Company om gebruik te maken van sub-verwerkers, onder de voorwaarde dat deze sub-verwerkers aan ten minste dezelfde vereisten voldoen als VvE Company zelf in de overeenkomst heeft afgesproken.

11. Indien de informatie die de wederpartij heeft opgeslagen in strijd is met de wet, de goede zeden en of de openbare orde behoudt VvE Company zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VvE Company zal de VvE zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VvE Company de VvE hierover tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VvE Company daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal VvE

Company geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VvE Company kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VvE Company, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten per kwartaal vooraf in rekening worden gebracht. 5. Indien VvE Company met de VvE een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is VvE Company eenmaal per jaar gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief tegen het in artikel 6 genoemde indexcijfer. 6. Het honorarium wordt jaarlijks op 1 januari verhoogd overeenkomstig het meeste recente totaalprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor Statistiek (periode oktober tot oktober van het opvolgend jaar). 7. Voorts is VvE Company gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 8. Bovendien mag VvE Company het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan VvE Company, dat in redelijkheid niet van VvE Company mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Dit artikel geldt nadrukkelijk ook in geval werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de kwaliteit van aangeleverde informatie onvoldoende is om het werk uit te voeren en bij het overnemen van een VvE waarbij achterstanden, onduidelijkheden of extra werk gevraagd wordt om tot een genormaliseerde start van de samenwerking te komen. VvE Company zal de VvE in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. VvE Company zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 9. Prijsaanpassingen anders dan door indexering zullen door VvE Company tenminste 1 maand voor het ingaan van de prijsaanpassing aan de VvE worden meegedeeld. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan de overeenkomst binnen drie maanden na ontvangst van deze mededeling door de VvE worden opgezegd conform het bepaalde in artikel 4, lid 2, derde en vierde zin.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door VvE Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Indien de VvE in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de VvE van rechtswege in verzuim. 3. Zodra de VvE in verzuim is, is VvE Company bevoegd al haar werkzaamheden voor de VvE met onmiddellijke ingang op te schorten. Van het opschorten van haar werkzaamheden doet VvE Company onmiddellijk schriftelijk mededeling aan de (bestuurder van de) VvE onder opgave van de achterstallige betalingen. 4. Vanaf het moment dat de VvE in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, is de VvE over het opeisbare bedrag rente verschuldigd overeenkomstig de wettelijke rente vermeerderd met twee punten. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de VvE zijn de vorderingen van VvE Company op de VvE onmiddellijk opeisbaar. 6. VvE Company heeft het recht de door de VvE gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VvE Company kan,

zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de VvE een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is de VvE in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de VvE. Indien de VvE in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00. 2. Indien VvE Company hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de VvE. 4. De VvE is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door VvE Company geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van VvE Company totdat de VvE alle navolgende verplichtingen uit alle met VvE Company gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. De VvE is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de VvE verplicht VvE Company zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. De VvE verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5. Door VvE Company geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6. Voor het geval dat VvE Company zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de VvE reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VvE Company of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VvE Company zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de VvE binnen 15 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VvE Company. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VvE Company in staat is adequaat te reageren. 2. Indien een klacht gegrond is, zal VvE Company de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de VvE aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de VvE schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VvE Company slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 4. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. VvE Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de VvE de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst VvE Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de VvE de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de VvE slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – de VvE bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te

stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is VvE Company bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VvE Company op de VvE onmiddellijk opeisbaar. Indien VvE Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 4. VvE Company behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. VvE Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VvE Company is uitgegaan van door de VvE verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VvE Company kenbaar behoorde te zijn. 2. De werkzaamheden van VvE Company worden uitsluitend ten behoeve van de VvE verricht. De VvE vrijwaart VvE Company voor eventuele aanspraken van derden en/of individuele appartementseigenaren, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de VvE toerekenbaar is. 3. Indien VvE Company aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 4. Indien VvE Company aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VvE Company in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien het een ongedekt evenement betreft, is de aansprakelijkheid van VvE Company maximaal de hoogte van de beheervergoeding. 5. In afwijking van hetgeen onder 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VvE Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VvE Company toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover VvE aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 7. VvE Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VvE Company of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien VvE Company aan de VvE bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de VvE gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de VvE deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening. 2. Indien de VvE, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft VvE Company het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de VvE te verhalen.

Artikel 16 Bewaartermijn stukken

VvE Company draagt zorg voor het archiveren van de financiële administratie van de VvE gedurende een periode van 7 jaar, het archiveren zal al dan niet digitaal plaatsvinden. Hierna zullen de stukken aan het bestuur worden aangeboden. Het bestuur dient zelf voor archivering van de stukken ouder dan 7 jaar zorg te dragen en vrijwaart met het aangaan van deze overeenkomst VvE Company voor deze verplichting.

Voor permanente stukken zoals bouwtekeningen, splitsingsaktes, ect… zal VvE Company de fysieke, dan wel digitale stukken gedurende de overeenkomst in bewaring nemen.

Artikel 17 Vrijwaringen

1. De VvE vrijwaart VvE Company voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de VvE verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien de VvE aan VvE Company informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de VvE over op het moment waarop deze aan de VvE juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de VvE of van een door de VvE aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VvE Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VvE Company niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VvE Company worden daaronder begrepen.

3. VvE Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VvE Company zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 20 Electronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VvE Company gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VvE Company zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VvE Company niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VvE Company zich de rechten en bevoegdheden voor die VvE Company toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door VvE Company verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de VvE en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VvE Company worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.3. VvE Company behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Niet-overname personeel